ای کاش آدمهایی که منتظر نشتن تا از وسط حرفهای تو حرفی برای دلخور شدن پیدا کنن وجود نداشتن