مدتها بود یه رمان خارجی انقدر درگیرم نکرده بود نه شب شروع کردم و پس فردا صبح تموم شد و چند روز بعد با اشتیاق تمام فیلمش رو دیدم و حالا دارم جلد بعدیش یعنی من پس از تو رو میخونم … خوندنش رو به شدت پیشنهاد میکنم