برای من شروع مهر و رفتن به مدرسه یعنی تولد دوباره ام من عاشق معلمی هستم