مربی میگه باید ذهنت رو از فکر خالی کنی باید با إحساست زندگی کنی. نباید بزاری فکرهای مزاحم تو رو در دست خودشون بگیرن ، یاسمن خودت رو رها کن از حصار فکر… زندگی کن، بزار تجربه کنی، بزار رهایی، دانش تجربه کردن رو به آگاهیت أضافه کنه، نگاهش میکنم وجودش آنقدر از آرامش لبریزه که ناخودآگاه به اون همه آرامشش حسودیم میشه… دلم میخواد تمام فکرهای تنش زا بخار شن و از ذهنم برن بیرون دلم میخواد خودم رو بسپرم به امواج دریای زندگی و از برخورد آب این دریا با تنم لذت ببرم، گرمای شیرین آفتاب تنم رو غلغلک بده … دلم میخواد رهایی رو در آغوش زندگی تجربه کنم ….