ماه پر مهر من ، آسمان زیبای این کویر تو را کم دارد تا بهشتم را کامل کند